Το ΔΕΕ ζητά από την Αυστρία ίση μεταχείριση των εργαζομένων για την αργία της Μ. Παρασκευής

“Η αναγνώριση, εκ μέρους της Αυστρίας, της αργίας της Μεγάλης Παρασκευής μόνο για τους εργαζομένους που ανήκουν σε ορισμένες Εκκλησίες, αποτελεί διάκριση λόγω θρησκείας την οποία απαγορεύει το δίκαιο της Ένωσης”, έκρινε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας από την χώρα να τροποποιήσει τη νομοθεσία της  “ώστε να αποκατασταθεί η ίση μεταχείριση”. Καλεί παράλληλα τους “ιδιώτες εργοδότες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να αναγνωρίζουν και για τους λοιπούς εργαζομένους τους τη Μεγάλη Παρασκευή ως αμειβόμενη ημέρα αργίας”.

Διευκρινίζεται ότι στην Αυστρία, η Μεγάλη Παρασκευή αποτελεί αμειβόμενη μέρα αργίας μόνο για τα μέλη της Ευαγγελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας και της Μεταρρυθμισμένης Ευαγγελικής Εκκλησίας, της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας και της Ευαγγελικής Εκκλησίας των Μεθοδιστών, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού ανήκει στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο της ΕΕ κρίνει ότι με το σύστημα αυτό η Αυστρία εισάγει άμεση διάκριση λόγω θρησκείας με την εθνική της νομοθετική ρύθμιση και αποφαίνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση “δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε ως αναγκαίο μέτρο για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και των ελευθεριών άλλων ούτε ως ειδικό μέτρο με σκοπό την αντιστάθμιση μειονεκτημάτων για λόγους θρησκείας”.

“Ενόσω η Αυστρία δεν τροποποιεί, προς αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης, τη νομοθετική της ρύθμιση, ο ιδιώτης εργοδότης που υπόκειται στη ρύθμιση αυτή υποχρεούται να αναγνωρίζει και στους λοιπούς εργαζομένους του το δικαίωμα στην αργία της Μεγάλης Παρασκευής, εφόσον οι εργαζόμενοι αυτοί του έχουν προηγουμένως ζητήσει να απαλλαγούν από την υποχρέωση παροχής εργασίας κατά την ημέρα αυτή, και, κατά συνέπεια, να αναγνωρίζει στους εργαζομένους αυτούς το δικαίωμα σε πρόσθετη αμοιβή για την παρασχεθείσα εργασία κατά την ως άνω ημέρα, αν ο εν λόγω εργοδότης δεν δεχθεί το αίτημά τους αυτό”, κρίνει το ΔΕΕ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ